W ramach obsługi księgowej proponujemy przejęcie odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak również wsparcie w zakresie udoskonalania raportowania zarządczego.

Zakres usług

Podstawowy zakres naszych usług obejmuje:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz rozliczeń ryczałtu
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Obsługę sprawy urzędowe, zaświadczenia, rejestracje, aktualizacje NIP i VAT
 • Na życzenie odbieramy dokumenty od klientów własnym kurierem

Rachunkowość

W zakresie rachunkowości oferujemy także:

 • Tworzenie i aktualizację polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont – podstawowych narzędzi rachunkowości umożliwiających efektywne zarządzanie finansami firmy,
 • Bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych prowadzonej działalności,
 • Udoskonalanie systemu rachunkowości firmy w celu wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego w sprawozdawczości zarządczej oraz transparentnej prezentacji danych finansowych podmiotu, w tym także dla inwestorów,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową),
 • Opracowywanie sprawozdawczości wewnętrznej firmy.

Ewidencjonowanie gospodarki materiałowej

W ramach ewidencjonowania gospodarki materiałowej zapewniamy:

 • Prowadzenie ewidencji obrotu materiałowego,
 • Rozliczenie produkcji.

Ewidencjonowanie majątku trwałego

W ramach ewidencjonowania majątku trwałego realizujemy:

 • Opracowywanie optymalnych planów inwestycyjnych,
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych,
 • Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych,
 • Rozliczanie inwestycji okresowych.
Dodatkowe usługi księgowe

Poza standardowymi działaniami proponujemy także:

 • Określanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, opracowywanie wniosków kredytowych,
 • Sporządzanie analiz ekonomicznych, prognoz, biznes planów,
 • Dokonywanie optymalizacji wysokości podatków dla konkretnych klientów,
 • Nadzór nad rachunkowością podmiotów gospodarczych (dla firm nie zatrudniających głównego księgowego)
 • Bieżącą obsługę prawną, pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych, wsparcie w wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności i rachunkowości,
 • Informowanie o istotnych dla klientów zmianach stanu regulacji prawnych oraz wyjaśnienia kwestii prawnych, podatkowych i dokumentacyjnych,
 • Udzielanie konsultacji w miejscu prowadzenia działalności,
 • Zakładanie nowych firm.

W każdym przypadku zapewniamy:

 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników, naliczanie składek,
 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
 • Sporządzenie sprawozdań statystycznych (GUS),
 • Sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE,
 • Reprezentowanie klientów przed właściwymi urzędami.